Bí quyết định khoản kế toán nhanh và chính xác?

Để định khoản nhanh và chính xác các bạn nên thực hiện như sau nhé:

Các bước định khoản kế toán

 • Bước 1: Xác định đối tượng kế toán liên quan
 • Bước 2: Xác định tài khoản của các đối tượng kế toán đã xác định ở bước 1
 • Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (tăng hay giảm)
 • Bước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có
 • Bước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản

Các nguyên tắc định khoản kế toán

 • Bên nợ ghi trước/ bên có ghi sau
 • Nghiệp vụ biến động tăng ghi 1 bên/ Nghiệp vụ biến động giảm ghi 1 bên
 • Dòng ghi Nợ phải so le với Dòng ghi Có
 • Tổng giá trị Bên Nợ = Tổng giá trị Bên Có
 • Tài khoản biến động tăng bên nào thì có số dư bên đó
 • Số dư có thể có ở cả Bên Nợ và Bên Có (Đối với các tài khoản lưỡng tính: 131;138; 331; 333; 338)
 • TK loại 5;6;7;8 không có số dư

Nguyên tắc sử dụng các tài khoản kế toán

 • TK loại 1;2;6;8 – mang tính chất TÀI SẢN: Phát sinh tăng ghi bên Nợ, phát sinh giảm ghi bên Có;
 • TK loại: 3;4;5;7 – mang tính chất NGUỒN VỐN: Ngược lại, phát sinh tăng ghi bên Có, phát sinh giảm ghi bên Nợ.
 • Nên thiết kế theo sơ đồ chữ T để dễ dàng ghi nhớ
 • Lưu ý: Các TK đặc biệt: TK 214 – Hao mòn TSCĐ, TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu: có kết cấu ngược với kết cấu chung. TK 214: tăng bên Có, giảm bên Nợ. TK 521: Tăng bên Nợ, giảm bên Có.

Ví dụ cách định khoản kế toán nghiệp vụ sau:

Mua hàng hóa A với giá đã bao gồm thuế GTGT là 5.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho người bán.

Thực hiện định khoản kế toán được theo 5 bước sau:

 • Bước 1: Xác định đối tượng kế toán liên quan
  • Hàng hóa A
  • Thuế GTGT đầu vàoChưa thanh toán tiền cho người bán
 • Bước 2: Xác định tài khoản của các đối tượng kế toán đã xác định ở bước 1
  • Hàng hóa A => TK 1561
  • Thuế GTGT đầu vào => TK 133
  • Chưa thanh toán tiền cho người bán => TK 331
 • Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (tăng hay giảm)
  • Hàng hóa A mua vào: biến động TĂNG
  • Thuế GTGT đầu vào: biến động TĂNG
  • Chưa thanh toán tiền cho người bán: biến động TĂNG
 • Bước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có
  • TK 1561 phát sinh TĂNG => TK loại 1 TĂNG ghi bên NỢ
  • TK 1331 phát sinh TĂNG => TK loại 1 TĂNG ghi bên NỢ
  • TK 331 phát sinh TĂNG => TK loại 3 TĂNG ghi bên CÓ
 • Bước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản
  • TK 1561: 5.000.000 (tiền hàng chưa gồm thuế GTGT)
  • TK 1331: 500.000 (tiền thuế GTGT 10%)
  • TK 331: 5.500.000 (tổng số tiền phải thanh toán)

Sau khi đã thực hiện xong 5 bước, ta định khoản hoàn chỉnh nghiệp vụ trên như sau:

Nợ TK 1561: 5.000.000

Nợ TK 1331: 500.000

Có TK 331: 5.500.000

 • Sơ đồ chữ T:

Comments are closed.