Các văn bản luật quan trọng và cơ bản mà các bạn cần nắm được là gì?

  • Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế.
  • Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT.
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN.
  • Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNDN.
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn sử dụng hóa đơn.
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi một số Thông tư.

=> Ngoài ra, các bạn cũng cần tham khảo các Nghị định hướng dẫn thực hiện và các Luật thuế

Comments are closed.